Вступ до 5 класу 2018-2019

ДО УВАГИ БАТЬКІВ!

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №16

оголошує конкурсний набір дітей до 5 класу на 2018-2019 н.р.

Для участі у конкурсному випробуванні потрібно написати заяву на ім’я директора школи та надати копію табеля успішності.

Заяви подаються директору школи або  заступнику  директора  з  НВР  Дядюк О.А.  з 16 квітня по 31 травня 2018 року (до початку конкурсного випробування) за графіком: вівторок з 10:00 до 14:00, середа з 12:00 до 14:00,  четвер з 15:00 до 17:00.

КОНКУРСНЕ ВИПРОБУВАННЯ ВІДБУДЕТЬСЯ  5, 6, 7,та 12 ЧЕРВНЯ

Телефон для довідок 430-84-86

 

ПРАВИЛА КОНКУРСНОГО ПРИЙМАННЯ ДІТЕЙ (УЧНІВ) ДО СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №16 ДІЙСНІ ДЛЯ ВСТУПУ У 2-11 КЛАС

 1. Загальні положення

1.1. Приймання  дітей (учнів) до спеціалізованої школи №16 Оболонського району міста Києва (далі СШ №16) здійснюється на конкурсній основі.

1.2.  Правила конкурсного приймання розроблені  відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту», Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), зареєстрованої Міністерством юстиції України 04.07.03 № 547/7868, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.03 № 389 та на підставі Статуту школи.

1.3. У конкурсному відборі можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.

1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 1. Організація конкурсу

2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються  не пізніше ніж за два місяці до його початку. Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується  на інформаційному стенді СШ № 16. Зміст оголошення доводиться до відома населення через місцеві засоби масової  інформації  та Інтернет.

2.2. Не пізніше  ніж за місяць до початку конкурсу на інформаційному стенді              СШ № 16 вивішується перелік питань для співбесіди з дітьми.

2.3. Для проведення конкурсних випробувань  створюється педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи за погодженням з радою школи. 

2.4. Для проведення конкурсних випробувань учнів, які вступають до 2 – 11  класів, створюється предметна комісія з англійської мови зі складу членів конкурсної комісії; її склад затверджується наказом директора школи.

2.5. Робота конкурсних комісій організовується відповідно до вимог високої педагогічної етики, створюється комфортна атмосфера для розкриття здібностей  дитини і виключаються будь-які фактори, що негативно впливають на психологічний стан дитини.

2.6.    До участі в конкурсі допускаються діти на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, що подається на ім’я директора школи, табеля успішності (крім дітей, які вступають до 1-го класу), або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10 класу.

Для участі у конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу, крім заяви, подається копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.

 • До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з англійської мови.
 • Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків, тощо.
 • За умови успішного проходження співбесіди для зарахування до СШ              № 16 при набиранні однакової кількості балів перевага надається дітям-сиротам, дітям-інвалідам, дітям, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС та дітям, які проживають у мікрорайоні школи або мають старших сестер і братів, які навчаються у СШ № 16.
 1. Проведення конкурсу
 • Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу, проводиться у формі співбесіди з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють, у терміни, визначені навчальним закладом, згідно чинного законодавства.
 • Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу СШ № 16, проводиться з використанням діагностичних завдань, погоджених з управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення іноземної мови на основі матеріалів, запропонованих центрами практичної психології згідно обсягів державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.
 • Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1 класу, не повинна тривати більше, ніж 30 хвилин.
 • Конкурсне приймання учнів до інших класів здійснюється протягом року за умови наявності вільних місць та відповідного випробування з англійської мови в усній та письмовій формі.
 • Конкурсне приймання учнів до 10-тих класів проводиться у другій половині червня у формі випробування з англійської мови, крім учнів, що мають свідоцтво з відзнакою.
 • Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою предметної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою предметної комісії після виставлення балів.
 • Варіанти письмових завдань (тестів) для конкурсних випробувань з учнями, які вступають до 2 – 11 класів, зміст яких відповідає навчальним програмам з англійської мови відповідного класу, розробляються методичним об’єднанням учителів іноземної мови та затверджуються директором СШ № 16 за погодженням з управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації.
 • Всі роботи та інші матеріали конкурсного випробування зберігаються у СШ № 16 протягом року. Відповідальність за їх збереження покладено на заступників директора з навчально-виховної роботи відповідно до посадових обов’язків.
 • Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів відповідної комісії, які зберігаються 3 роки.
 • Результати усного випробування оголошуються в той самий день, письмового – не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються на інформаційний стенд для загального ознайомлення.
 • Діти (учні), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор навчального закладу.
 • Діти (учні), які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.
 1. Порядок зарахування
 • Діти (учні), які згідно з рейтингом успішно пройшли конкурсне випробування, зараховуються до СШ № 16 наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії.

                   Зарахування учнів проводиться протягом 5 днів після завершення конкурсного приймання.

 • Якщо учні, їхні батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються навчальним закладом за погодженням з відповідним органом управління освітою. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
 • У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до районної апеляційної  комісії, рішення якої є остаточним.
 • Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу СШ №16, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.
 • Діти, які зараховані до СШ №16, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу відповідно до чинного законодавства. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
 • Для зарахування до СШ № 16 подаються такі документи: копія свідоцтва про народження, завірена директором школи, медична картка (довідка) встановленого зразка, заява батьків або осіб, які їх замінюють, особова справа (крім дітей, які зараховуються до 1-го класу).
 1. Контроль за проведенням конкурсу
 • Директор школи несе персональну відповідальність за дотримання вимог Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), зареєстрованої Міністерством юстиції України 04.07.2003 № 547/7868, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389 та цих Правил.